HÅLLBARA UTVECKLINGSMÅL

Fler och fler företag förespråkar hållbar affärsverksamhet. EMMA har bidragit praktiskt till detta område genom att vara först i världen med att erbjuda cirkulära skyddsskor, inklusive omvänd logistik. Genom att använda cirkulära skor bidrar kunderna till att råmaterial och energi används ansvarsfullt, samtidigt som arbetare kan anställas på ett hållbart sätt. Tillsammans bidrar vi till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling, som ska ha nåtts globalt fram till 2030. Utöver detta har EMMA valt ut tre primära mål bland målen för hållbar utveckling för den egna organisationen.

EMMA mäter sina resultat för dessa tre mål via prestationsnyckeltal (KPI:er).

De utvalda målen är 8 (bra arbetsförhållanden och ekonomisk tillväxt), 9 (industri, innovation och infrastruktur) och 12 (ansvarsfull konsumtion och produktion).

8 Bra arbetsförhållanden och ekonomisk tillväxt Ur EMMA:s perspektiv faller följande fokusområden under nr 8:

 1. Garantera goda arbetsförhållanden för personalen genom hela försörjningskedjan
 2. Förse alla med anställning (rättvisa löner, inklusive arbete för människor som har en sårbar position på arbetsmarknaden)
 3. Skapa en säker arbetsmiljö med respekt för mänskliga rättigheter

9 Industri, innovation och infrastruktur För nr 9 (industri, innovation och infrastruktur) fokuserar EMMA på följande aspekter:

 1. Använda miljövänliga tekniker och processer
 2. Uppgradera innovation och teknisk kapacitet, särskilt i mindre utvecklade länder
 3. Returlogistik
 4. En hållbar tillverkningsmiljö

12 Ansvarsfull konsumtion och produktion För EMMA är de mål som ingår i nr 12 (ansvarsfull konsumtion och produktion) följande:

 1. Implementera åtgärder för miljöhantering (ISO 14001)
 2. Använd material som redan återvunnits
 3. Återanvänd råmaterial och arbeta på ett cirkulärt sätt (och garantera nästa användning)
 4. Använd naturresurser effektivt
 5. Hantera kemikalier och avfall på ett ansvarsfullt sätt
 6. Undvik avfall; återvinn och återanvänd
 7. Uppmuntra andra företag att införa hållbara praktiker och inkludera dem i sina rapporter för att öka medvetenheten.
 8. Främja offentliga förvärvspraktiker
 9. Ge människor överallt tillgång till relevant hållbarhetsinformation
 10. Stötta utvecklingsländer i deras stärkande av sin teknologiska och vetenskapliga kapacitet för att producera och konsumera på ett mer hållbart sätt.
 11. Minimera transporter.